Fresh

BELLO Style October 2019.

Photography Sofia Garbarino @Sofiagarbarino
Model Sara @Sara_simmos_trujillo
Style + Hair Diego Larez @Diegolarez
Makeup Steph Gomez

Leave a Comment